HyLaw seminar Brüsselis

6. detsembril 2018 toimus Euroopa äriringkondi esindava  Hydrogen Europe ning Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking ning Euroopa Teadus- ja arendustöö programmi H2020 poolt ühiselt rahastatud projekti „HyLaw“ kokkuvõttev seminar Hydrogen Europe Sekretariaadis Brüsselis.

HyLaw tähistab Euroopaülest koostööprojekti vesinikuteemalise seadusandluse kohta ülevaate saamiseks ja õiguslike barjääride eemaldamise võimaluste tutvustamist eesmärgiga jõudsamalt juurutada kütuseelementide ja vesiniku praktilist kasutuselevõtmist. Projekti periood oli 2 aastat (01.01.2017. 31.12.2018) ja selle sisulistest tulemustest koostatakse käesoleva ajal mitmel tasandil kokkuvõtteid. Kõikides partnerriikides on käimas projekti tulemusi tutvustavad seminarid eesmärgiga viia tulemused laiemale kõlapinnale ja nii edendada vesiniku kui kõrge efektiivsusega energiakandja laiemat kasutuselevõtmist.

Päevakava

Seminari programm oli väga tihe, ettekanneteks olid registreerunud kümned oma praktilisi tulemusi tutvustavaid ettevõtted, riigiasutused ja samuti vesinikku tootvaid- ja salvestamisseadmeid, tanklaid, tootvad firmad. Kokku kanti kolmes sessioonis ette 13 ettekannet. Sessioonide töö vaheldus paneeldiskussioonidega, milles peale ettekandjate osalesid ka paljud teised projektipartnerid, et kirjeldada kas oma edusamme seadusandluse kujundamisel või esitada juba praktilisi tulemusi laevanduses, maanteetranspordis või tööstuses. Seminari modereeris Hydrogen Europe juriidiline esindaja ja HyLaw  projekti juht Alexandru Floristean.

HyLAW workshop in Brussels

Selles 24 kuud kestva rahvusvahelise koostöö projektis osales kokku 23 partnerit üle kogu Euroopa ning see käsitles nende riikide seadusloome olukorda ja barjääre vesiniku kui energiakandja rakendamisel kõige erinevamates majandusharudes nagu nt, merelaevandus, siseveekogude laevandus, autotransport ja kaubaveod, laomajandus, energeetika, mitmesugused rakendused tööstuses, jpm. Eesti lähiriikidest olid projektis kaasas Rootsi ja Läti vesinikuühingud, Soome oli esindatud VTT töörühmaga.

Projekti üheks peamiseks eesmärgiks oli seatud ühtsetel alustel seadusloome andmebaasi koostamine ja samuti peamiste vesinikuenergeetika juurutamist takistavate barjääride esiletoomine. See ülesanne projekti käigus ka täideti ja nüüd on andmebaas kättesaadav kõikidele huvilistele ja valitsusasutustele.

Dennis Hayter

HyLaw  projekti sisulise kokkuvõtte esitas Suurbritannia Vesinikuühingu (UK HFCA) esindajaDennisHayter. See oli väga põhjalik üldistav ettekanne käesolevaks ajaks väljakujunenud olukorrast ja saavutatud tulemustest projektiga kaasatud riikides.

Ettekanded

Vaata kõiki HyLaw seminaride ettekanded.

Järeldused Eesti jaoks

Projekti kokkuvõttev seminar oli äärmiselt inforikas ja õpetlik. Inforikas selles mõttes, et Euroopa kaart hakkab iga aastaga tihedamini kattuma vesinikutanklate ja –torustikega ja sellest on vaja eeskuju võtta! Õpetlik selles mõttes, et Eestis on tõepoolest viimane aeg asuda valitsuse tasemel edendama tulevikuenergeetikat, mis baseerub taastuvate energiaallikate elektri baasil elektrolüüsil toodetud vesiniku, ja kütuseelementide igakülgsele rakendamisele ning loob täiesti uued eeldused süsinikuvaba majanduse poole liikumiseks.

Seminari käigus saavutati hea kontakt Hydrogen Europe direktori Nicholas Brahy ja HyLaw projektikoordinaatori Alexandru Floristean‘iga, kes väljendasid sõbralikku huvi ja valmisolekut meie Eesti ühingut oma liikmeskonda võtma. See on hea märk, mis näitab, et meid on juba märgatud. Ja pealegi – Eesti on tänavu sügisel ühinenud ka nn Linzi leppega, “Hydrogen Initiative“.