TiVo

Tallinna Tehnikaülikooli tudengite vesinikuorganisatsioon

TiVo – Taltech-i Inseneriteaduskonna Vesiniku Organisatsioon on vesiniku tehnoloogia arendamise ja populariseerimisega tegelev tudengiorganisatsioon, mis toob kokku valdkonnast huvi tundvad ja sellesse panustada soovivad tudengid. 

TiVo asutajates tärkas suurem huvi vesiniku vastu esimest korda kui kõik kolm liiget lõid kaasa Taltechi Energy Conferentsi korralduses ning korraldasid vesiniku teemalist töötuba.

Leidsime, et vesinik on äärmiselt loodussõbralik kütus kui ka energiasalvestus viis, mille kõrvalproduktideks elektrolüüsis puhas hapnik ja põlemisel veeaur. Vesinik võiks lahendada mitmed taastuvenergia laialdasema kasutamisele võtmise probleemid, kuid tehnoloogia kõrge hinna ning kohati suurte energiakadude tõttu pole selliste suurte energiasüsteemide, mis baseeruksid täielikult vesinikul, loomine majanduslikult tulusad ega atraktiivsed. 

TiVo asutajad (vasakult – Martin Poks, Mihkel Reinula, Jagnar Jürgenson) valmistavad ette vesiniku töötuba.
Foto: Meelis Kobin

TiVo eesmärgiks ongi nimetatud keskkonnasõbraliku tehnoloogia arendamine ja ühiskonnas teadlikkuse ning huvi tõstmine. Tehnoloogia arendamine on oluline, et elektrolüüsi protsess kui ka kogu süsteemi efektiivsus oleks kõrgem. Teadlikuse ja huvi tõstmine loob ühelt poolt eeldused, et uute energiasüsteemide loomisel kaalutakse vesiniku kasutamist tõsisemalt. Teiselt poolt tekitab see rohkem võimalusi tehnoloogia õppimiseks ning järelkasvu, kes tegeleksid tulevikus arendustööga ja õpiksid vesinikuga seotud erialadel. 

TiVo annab oma panuse kõikides valdkondades, mis on kas otseselt või kaudselt seotud vesiniku rakendamise, arendamise, teadlikkuse suurendamise või järelkasvu loomisega. Mõningad esialgsed sihid on teadustöö laboris, projektid ja koostööd, informatiivsed üritused, töötoad ja väljasõidud ning erinevate huvigruppide vahel ühenduslüliks olemine. 

Vesiniku töötuba energeetika konverentsil
Foto: Meelis Kobin

Teadustöö laboris – Leidub motiveeritud ning heade teadmistega tudengeid, kes sooviksid laiemalt tehnoloogia arengusse intensiivsemalt panustada ning õppida tuleviku erialadel. Suur osa tudengitest pole teadlikud sellise teadustöö olemasolust ning ei pruugi osata leida võimalusi, kuidas oma teadmisi rakendada. Samuti otsib TalTech pidevalt tudengeid, keda ollakse valmis ka stipendiumiga motiveerima, et jätkata oma õpinguid magistri ja doktoriõppes. Tahame omalt poolt jõuda just nende tudengiteni, tekitada neis suuremat huvi vesiniku vastu ja anda neile infot erinevatest võimalustest antud valdkonnas tegutsemiseks. Soovime luua ka oma uurimisrühma, mis tegeleks pidevalt uute lahenduste ning ideede arendamisega. 

Projektid ja koostööd – Veame ise eest ja suuname oma organisatsiooni liikmeid läbi viima projekte, mis täidavad organisatsiooni eesmärke. Mõningad näited on koostöös Mereakadeemiaga laevade diiselgeneraatorite vesiniku elemendiga asendamine ja ülikooli hoonesse informatiivse, lihtsasti mõistetava ning reaalajas töötava vesiniku stendi rajamine. Pikemas perspektiivis töötame ülikoolis toimiva vesiniku labori loomisega ning Taltech-i rohepöörde protsessis vesiniku kasutamise metoodikate välja töötamisega. Loome ka sidemed välisorganisatsioonidega, et jagada kogutud teadmisi ja kogemusi ning luua otsene kontakt Euroopas vesinikuga seotud organisatsioonidega. 

Huvilised valmistavad miniatuurseid vesiniku generaatoreid

Informatiivsed üritused – Oleme oma tegevusse planeerinud  tudengitele ja laiemale kuulajaskonnale konverentse, seminare jms., mis võiksid ülesehituselt olla huvipakkuvad aga ka informatiivsed, et seletada lahti vesiniku kasutamise võimalused ning hetkel aktuaalsed arengusuunad. 

Töötoad ja väljasõidud – Plaanime korraldada väljasõite  tudengitele ja kooliõpilastele, et näidata valmis olevaid energia lahendusi mis kasutavad vesinikku. Pakume koolidele töötubade võimalust, kus õpilased saavad midagi ise valmis teha, näha vesinikuga seotud mõnda atraktiivset eksperimenti ning õpivad vesiniku tehnoloogia kohta midagi uut.  Väljasõidud ja töötoad aitavad muuta uue tehnoloogia noorte jaoks käega katsutavamaks ning äratab huvi valdkonnas tegutsemise vastu. 

Ühendav lüli – Lisaks eelnevale kavatseme olla ühendavaks lüliks ülikoolide, koolide, tudengite, ettevõtete ja välispartnerite vahel, et soodustada vesinikku puudutavate teemade arengut ning muuta nende vaheline kommunikatsioon sujuvaks. 

TiVo liikmeteks on teemast huvitundvad tudengid. Tudengitel on suur tahe midagi ise ära teha ning nad soovivad olla kaasatud tähtsatel teemadel. Kaastudengitega arutledes oleme saanud aru, et vesiniku teemade vastu on huvi suur. Suhtume organisatsiooni kasvu avatult ning ei sea liikmeskonna suurusele piire. Kavatseme suurema hulga liikmete tekkimisel enda tegevusega laieneda ning kasutada ära tudengite motivatsioon ja ressursse, et valdkonna arengusse ühiselt panustada. Lisaks ettevõtmistele, mis on suunatud organisatsioonist väljapoole, oleme planeerinud oma tegevusse ka üritusi, mis aitaksid liikmete panust väärtustada ning hoolitseksid nende valdkonda panustamise motivatsiooni järjepidevuse eest. Samuti hoolitseme selle eest, et TiVo liikmetel oleks võimalus valdkonnas toimuvaga kursis olla, kaasates neid erinevatele seminaridele ja kohtumistele.

TiVo meeskond tunneb suurt rõõmu uutest koostöö võimalustest ning projekti ideedest, mida tudengid ellu viia võiksid.