BASREHRT

Kolme riigi, Rootsi, Eesti ja Läti vesinikuühingute ühisel ettevõtmisel käivitati taastuvenergia ja vesiniku valdkonna peamiste tegijate ühendamiseks koostöö projekt BASREHRT – ingl Baltic Sea Renewable Energy and Hydrogen Experts Roundtable. Selle eesmärgiks on luua taastuvenergia ja vesiniku eri sektorite ühendamiseks rahvusvaheline koostöö platvorm, ühendada sama ala tegijad tegusaks ühistegevuseks.

Koostööprojekt algatati ümarlaudade kokkukutsumise vormis, et anda ekspertidele võimalus kogu Läänemere piirkonda haaravaks ühistegevuseks. Projekt BASREHRT on saanud toetust  Rootsi Instituudi (ingl The Swedish Institute ) tagasihoidliku seemneraha (ingl seed money) näol. Taoliste grantide abil soodustab Rootsi riik Läänemere-äärsete riikide igakülgset koostööd sünergia loomisel paljude keskkonna ja energeetika ning mitmete muude valdkondade arendamiseks.  Rootsi Instituudi  üks funktsioone on edendada Rootsi rahvusvahelist koostööd keskkonnakaitse, teaduse, hariduse ja kultuuri valdkonnas. Instituut asutati 1945. aastal. Taoliste väikesemahuliste projektid toetamise üks ideid on ka valdkonna ekspertide ühendamine konsortsiumiteks, kes koostavaid juba suuri ja mahukaid projektitaotlusi mitmesugustele Euroopa Liidu programmidele.

Projekti mõte seisneb ümarlaudade stiilis koondada ümarlaudade vormis oma ala tipptegijad Eestist, Rootsist ja Lätist. Eesmärgiks on luua töine konsortsium, kes räägivad üksteisega samal heal tehnilisel tasemel taastuvenergia, tuule, päikese, biometaani  ja vesiniku teemal.  Seejuures on igas riigis omad taastuvenergia tootmise prioriteedid, millele keskendutakse, aga sihiks on ikka vesiniku tootmine, säilitamine, transportimine ja kasutamine. Ühesõnaga, vesiniku tervikahela loomise võimaluste kaardistamine.

Käesoleva aasta perspektiivis on seatud eesmärgiks järgmine samm – minna ühiselt edasi juba mitmeaastase suurema projekti tarbeks granti taotluse koostamisega Euroopa Komisjoni mõnele sobivale rahastusprogrammile, olgu selleks Horizon Europe, ERDF, INTERREG, Hydrogen IPCEI, vms. Seejuures pole välistatud ka teiste naaberriikide ekspertide/arendajate kaasamine. 

Meie partnerid selles projektis on Rootsi vesinikuühing, Vätgas Sweden (https://vatgas.se/in-english/),  kes keskendub taastuvenergiaallikate valikul biogaasile/biometaanile ja mobiilsete lahenduste otsimisele vesiniku baasil. . Eestist on partneriks Vesinikutehnoloogiate ühing, EAHT (www.h2est.ee). Meie kandvaks ideeks on analüüsida võimalusi meie viie meretuulepargi ühendamist süsteemiks ja nende baasil vesiniku tootmise arendamine kas merel või kaldal. Siin on meil tihe kokkupuutepunkt lätlastega. Läti Vesinikuühing (http://www.h2lv.eu/) on väljendanud meiega sarnaselt suurt huvi meretuuleparkide  ja nende baasil rohelise vesiniku tootmisele, et seda kasutada linnade ühistranspordi õhusaaste vähendamiseks.

Tingituna COVID19’st on esialgne kahel ümarlaua näol ja kokkuvõtval kohtumisel Göteborgis kokkusaamise plaan  muudetud esialgu veebipõhisteks kokkusaamisteks. Sõltuvalt viiruseprobleemi lahenemisest võidakse viimane kokkusaamine juba vahetu tavapärase kokkusaamise näol korraldada. Esimesed ümarlauad, s.t. kaks neljatunnist kohtumist toimuvad pealelõunastel aegadel. Ajaline plaan on järgmine: esimene ümarlaud toimus 9.veebruaril, teine planeeritakse korraldada – 28.aprillil ja 3. kokkuvõttev ümarlaud – 30.augustil. Juhul, kui COVID’i olukord võimaldab, toimub finaalüritus Göteborgis. 

BASREHRT flaier