Vesiniku õpituba

Eesti Vesinikuühing korraldas oktoobrikuu eelviimasel päeval vesiniku kui efektiivse energiakandja tutvustamise õpitoa Mustamäe Teaduspargis Tehnopol. Rootsi, Läti ja Eesti vesinikuühingute ühisprojekti NOTS, Nordic Open Creative Energy Summit raames tutvustati uusi võimalusi kliimaneutraalsuse saavutamiseks kasvuhoonegaaside heite tõhusa vähendamise kaudu tööstuses, energeetikas, elamute soojamajanduses ja esmajoones auto- ja raudteetranspordi sektorites.

Eesti kliima-ambitsiooni eesmärgiks on jõuda 2050.aastaks süsinikuneutraalse majanduseni, et kaasa aidata kliimamuutuste leevendamisele kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja uute tehnoloogiate rakendamise kaudu. Päeva esimeses pooles esitati seitse ettekannet vesiniku kui energiatõhusa energiakandja rakendamisega seonduvatest võimalustest. Läbivaks liiniks oli keskendumine kliima-ambitsiooni realiseerimise võimalikele lahendustele kütuseelemendi ja vesiniku tehnoloogiate abil. Euroopas ja maailmas juba oma koha leidnud rakendusi demonstreeriti nii tööstuses, energeetikas, elamumajanduses, laevanduses, raudteel, droonide kasutamisel ning kõige enam muidugi auto- ja maanteetranspordis. Esimeseks tutvuseks vesiniku kõige erinevamate kasutusvõimalustega annab meeleoluka pildi Rootsi Vesinikuühingu kodulehelt laenatud videoklipp.

Ettekanded

Õpitoa teine pool pühendus grupitööle teemal Widen the Market. Vesiniku jõuliseks „maaletoomiseks“ on vaja teha palju tööd, eelkõige poliitikute ja otsusetegijate teadlikkuse tõstmise kaudu. Vaid siis, kui viia nendeni kõige uusim teave, võime saavutada läbimurde paljude erinevate null-heitega tehnoloogiate laialdaseks kasutuselevõtmiseks. Osalejad keskendusidki sellele, et Disney meetodi abil esitada loovaid ja innovaatilisi ideid kiirelt areneva puhta, ohutu ja jätkusuutliku energia lahenduste leidmisele. Õpitoa selle osa viis läbi innovatsiooni ja loovuse arendamise valdkonna ekspert Rootsist. Päeva lõpetuseks tehti kokkuvõtteid grupitööst.